معرفی گواهینامه ها و استانداردهای اجی مجی

معرفی گواهینامه ها و استانداردهای اجی مجی

 

 

مدرک بین المللی ICOM  انتشارات حرف آخر از فرانسه از دانشگاه
 Methodologica Governance