فرم ثبت شکایات اجی مجی

فرم ثبت شکایات اجی مجی

ما به محض دریافت فرم سعی می کنیم به درخواست شما رسیدگی کنیم ، لطفا اطلاعات خواسته شده را به درستی وارد کنید تا در زمان مورد نیاز بتوانیم با شما ارتباط برقرار نماییم.

لطفا دقت داشته باشید که این فرم تنها برای شکایات مرتبط با محصولات و فروشگاه اینترنتی کاربرد داشته و به پیام های دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شایان ذکر است که همه فیلد های فرم اجباری هستند و باید پر شوند.